MAPA VĚDOMÍ

David R. Hawkins, autor knížky Moc versus Síla přichází s pronikavým vysvětlením fungování lidských emocí, síly, moci, osobního růstu i rozvoje celé společnosti. Pouhé zapamatování si a pochopení této tabulky může vnést do vašeho života čerstvý vítr a opuštění starých vzorců chování a prožívání. Proč? Protože se za své prožívání a chování můžeme rozhodnout převzít zodpovědnost. Proč ji zde uvádím a co má společného s Rekonektivním léčením a The Reconnection a co Vám může přinést ?

Pokud se podíváte do tabulky a zhodnotíte svůj život na jakém vibračním úrovni se pohybuje a pokud Vaše vibrační úroveň v životě nebude nic moc , můžete ji zvýšit díky The Reconnection a Rekonektivnímu léčení to min. na  úroveň 200 a získat tak odvahu, cokoliv ve svém životě změnit a odhodit tak staré nefunkční vzorce chování , odstranit ze svého života strach a obavy , které Vám brání ve vykročení za novým, lepším životem , plný radosti , hojnosti a prosperity . Za životem , který je ve Vás ve Vašich představách ,který je tím jediným , skutečným a opravdovým životem , který chcete žít .

MAPA VĚDOMÍ
Názor na život Úroveň Měřítko Emoce
Je Osvícení 700-1000 Nepopsatelné
Dokonalý Mír 600 Blaženost
Úplný Radost 540 Klid
Prospěšný Láska 500 Úcta
Smysluplný Rozum 400 Pochopení
Harmonický Přijetí 350 Odpuštění
Nadějeplný Ochota 310 Optimismus
Uspokojivý Neutralita 250 Důvěra
Přijatelný Odvaha 200 Potvrzení
Náročný Hrdost/pýcha 175 Pohrdání
Nepřátelský Hněv 150 Nenávist
Přinášející zklamání Touha 125 Žádostivost
Děsivý Strach 100 Úzkost
Tragický Smutek 75 Lítost
Beznadějný Apatie 50 Zoufalství
Zlý Vina 30 Obviňování
Bídný Stud 20 Pokoření

Medicína

Nejdůležitější je ale dopad Hawkinsových pozorování do oblasti medicíny. Většina tělesných nemocí má původ v dlouhodobém udržování negativních emočních postojů na nízké vibrační úrovni. Další negativní vzory (násilná hudba, spiklenecké teorie generující úzkost a paniku, náboženství založené na vytváření pocitů viny) – to všechno nás drží na úrovních, na nichž je léčení nemožné či málo účinné. Úplné vyléčení nějaké vážné choroby, má-li být trvalé, v podstatě vyžaduje změnu osobnostní struktury, emocí a postojů, které si vytváříme ve vztahu k sobě, druhým lidem a vnějšímu světu.

Hawkins zdůrazňuje nutnost spojení se s vysokofrekvenčními (inspirujícími, vnitřně pravdivými) vzory, které působí i na rovině fyzické reality jakožto vyšší, harmonizující funkce. Emoce, ideje, vzory vyšší frekvence (duchovní moc) srovnávají do harmonického řádu jevy na úrovni nižší, fyzické, které se podle nich “přeskládají”.

Každý duševní stav je spojen s převládající hlavní emocí.

Na nejnižší úrovni se nachází stud (pocity zahanbení, zavržení, totálního pokoření – např. u obětí znásilnění). Nacházet se trvale v tomto duševním stavu se podobá nesnesitelnému peklu. Druhou nejnižší emocí je vina – a tak dále postupujeme stále výš. Být smutný je například o něco výše, než být apatický. Čili rozplakat se a dát průchod smutku je lepší, než necítit pod apatickou vrstvou “nic”, v danou chvíli to vlastně zvýší “naši vibraci”.

Důležitým mezníkem je úroveň 200.

Pod 200 se vyskytujeme ve sféře převládajících destruktivních emocí, v nichž člověk potřebuje čerpat energii zvenčí, z vnějšího systému, od druhých lidí.

200 –  je klíčovým momentem, je okamžik odvahy: odhodlání, nasazení (200). To je moment, kdy se zvedneme z pohovky a jdeme vstříc změně, přičemž sami vytváříme energii k pohybu.

Nad úrovní 200 převládají pozitivní, konstruktivní emoce, při nichž člověk spíše energii generuje, vyzařuje směrem do okolí.

Na úrovni 500 přichází další zlomový bod. Je jím hranice prožívání a vyzařování nepodmíněné lásky ke všemu, co existuje – vkročení na supra-racionální úroveň přístupu k životu.

Na úrovni 600 se již člověk nachází ve stavu blaženého, odpoutaného míru, hlubokého klidu (odkud se všechno dění začíná jevit jako jediné všudypřítomné Já) –

Úroveň 700-1000 označuje Hawkins jako “osvícení”, slovy nepopsatelnou úroveň bytí, vyzařování a vnímání.

Stavy pod úrovní 200 Hawkins popisuje spíše jako založené na principu síly.

Myslí tím sílu ve smyslu soupeření, konfliktu – “kdo z koho” – sílu ve smyslu důrazu na brutální (na ego zaměřenou) fyzickou sílu.

Síla pod úrovní 200 vždy vede k proti reakci síly komplementární. Agrese vždy plodí další agresi, nacionalisticky motivovaný čin vede k obdobné proti reakci z druhé strany (a na stejné energetické hladině).

Proto Hawkins upozorňuje, že politické systémy založené na násilné (silové) represi (drog, kriminality) nemůžou jevy, s kterými bojují, nikdy vymýtit, neboť se energeticky nacházejí na stejně nízké úrovni (fyzické represe a síly). Dokonce takové prostředí samy generují.

Nad úrovní 200 přichází do života to, co Hawkins nazývá jako “moc”. Mocí rozumí nad osobní, neduální energii, spojenou se zesílenou kvalitou uvědomování si a prožívání pravdy.

Moc dává člověku vnitřní sílu, která není založená na destruktivních emocích. Naopak mu propůjčuje autoritu, mravní převahu (nikoliv však moralizování či odsuzování), vnitřní oporu a legitimitu ke konání, která utváří daleko kvalitnější životní podmínky a společenskou atmosféru. (Gándhí prý na úrovni 700 “zpacifikoval” anglickou armádu na úrovni “pouhé” fyzické síly – 170).

“Moc versus síla” tedy znamená, že vnitřní pravdivost (člověka, uměleckého díla, myšlenkového směru, záměru) převyšuje svým účinkem a trváním v čase sílu založenou na fyzickém násilí a sobectví.
 Díky této teorii také můžeme pochopit, proč může méně početná armáda vítězit nad armádou početnější – pokud bojuje se “silnější morálkou”, čili úroveň její vnitřní pravdivosti je “mocnější” než “fyzická” síla protivníka (Vietnam versus USA, Británie versus Německo.

Metafora tuláka

A na závěr zmíním Hawkinsův popis tuláka, který se v roztrhaných šatech objeví na rohu ulice v bohaté čtvrti.

Jak jej budeme z různých energetických úrovní vnímat?

 • Z úrovni studu (20) ho uvidíme jako špinavého, odporného a ostudného.
 • Z úrovně viny (30) si říkáme: “je to jeho vina, zaslouží si to, co má. Pravděpodobně zneužívá sociální dávky.”
 • Z úrovně beznaděje (50) vidíme, že se nachází v zoufalé situaci, je to “zatracený důkaz toho, že s problémem lidí bez domova nedokáže naše společnost udělat nic.”
 • Z úrovně zármutku (75) vypadá starý muž tragicky, nepřátelsky a bezútěšně.
 • Na úrovni strachu (100) jej uvidíme jako nebezpečnou společenskou hrozbu. Přemýšlíme o tom, že na něho zavoláme policii – dřív, než spáchá nějaký zločin!
 • Na úrovni touhy (120) nás situace frustruje: proč s ním někdo něco neudělá?
 • Pokud se nacházíme na úrovni hněvu (150), jeví se nám starý muž jako násilník. Anebo se rozčílíme, proč sakra v naší zemi existují takové podmínky?!
 • Z úrovně pýchy (175) tulákem pohrdáme, cítíme, jak je trapný a myslíme si, že pravděpodobně postrádá jakoukoli sebeúctu.
 • Z úrovně odvahy (200) přemýšlíme, zda není někde v okolí útulek, říkáme si – “vždyť ten člověk jen potřebuje práci a místo k životu.” Máme chuť něco s tím udělat.
 • Na úrovni neutrality (250) nám připadá v pořádku, možná dokonce zajímavý. “Vždyť nikomu nijak neubližuje.”
 • Na úrovni ochoty (310) se rozhodneme sejít dolů a pokusíme se ho rozveselit, dát se s ním do řeči nebo mu nabídneme cigaretu.
 • Na úrovni přijetí (350) se nám bude zdát zajímavý. Napadá nás, jaký poutavý příběh by se za tímto podivuhodným chlapíkem, jehož rysy pozorujeme, mohl skrývat. Život nám připadá záhadný a tohoto chlapíka sem jakoby život přivál z tajemných dálek.
 • Z úrovně rozumu (400) o něm přemýšlíme jako o možném subjektu pro zajímavou psychologickou či sociologickou studii. Koncentrujeme se na něho a snažíme se ho pochopit.
 • Na vyšších úrovních se nám muž začíná jevit přátelsky a mile. Možná vnímáme jeho pocit svobody, kterého má na rozdávání, a který tolika kolemjdoucím chybí. Vidíme, že překročil společenské konvence, je veselý a moudrý.
 • Nad úrovní 600 (klid) jej vidíme jako naše vlastní já v jiné formě.

Co se stane, když se k tulákovi přiblížíme? Pravděpodobně bude reagovat na naše vyzařování v tomto přítomném okamžiku. Možná uteče, možná se rozzlobí, možná mu uděláme něčím radost. Zkrátka – bude zrcadlit náš stav vědomí tady a teď – jako všichni okolo nás.

David R. Hawkins, M.D., Ph.D: Moc versus Síla, skrytí určující činitelé lidského chování. Pragma, 2009.

 

Leave a Reply